1. Загальні положення
1.1. Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» (надалі – Центр) є комунальною медичною установою і є власністю територіальної громади м.Чернівців, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню Садгірського району.

1.2. Комунальна медична установа «Центр ПМСД «Садгора» утворена рішенням Чернівецької міської ради VI скликання від 30.05.2013року №862 шляхом виділу з комунальної медичної установи «Міська лікарня №4» і є окремою  юридичною особою.

1.3. Центр є закладом охорони здоров’я та належить до сфери управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

1.4. Центр в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови, наказами начальника управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, а також цим Статутом.

1.5. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на нього завдань, бланки та інші реквізити.

1.6. Структура Центру  визначається відповідно до обсягу та характеру робіт та затверджується начальником управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

1.7. Питання діяльності Центру, не передбачені даним Статутом, регулюються чинним законодавством.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

 • Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНА МЕДИЧНА.

УСТАНОВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ «САДГОРА» .

 • Скорочене українською мовою: КМУ «Центр ПМСД «Садгора».

2.2.Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 2, поштовий індекс – 58007.

2.3.При зміні юридичної адреси Установа зобов’язана повідомити про це орган, що здійснив державну реєстрацію, Чернівецьку об’єднану державну податкову інспекцію в м. Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецкій області та інші зацікавлені органи у визначений законодавством термін.

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Садгірського району м. Чернівців заходів, спрямованих на:

 • Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.
 • Забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2. Предметом діяльності Центру є:

 • Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території обслуговування, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги.
 • Організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку.
 • Проведення профілактичних щеплень.
 • Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікар загальної практики – сімейний лікар), у визначеному законодавством порядку.
 • Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення.
 • Забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню м. Чернівців Садгірського району із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу.
 • Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку та  обслуговування  населення , яке територіально не закріплено за Центром.
 • Забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги.
 • Впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації  захворювань та станів.

3.2.10. Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги.

3.2.11. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

3.2.12. Направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності.

3.2.13. Участь у проведенні інформаційної та освітньо роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.

3.2.14. Організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку.

3.2.15. Проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів.

3.2.16. Координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги.

3.2.17. Визначення проблемних питань надання первинної  медико-санітарної допомоги в Садгірському районі та шляхів їх вирішення.

3.2.18. Розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Садгірському районі.

3.2.19. Проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів.

3.2.20. Визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою.

3.2.21. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів.

3.2.22. Моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою.

3.2.23. Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення.

3.2.24. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру.

3.2.25. Медична практика.

3.2.26. Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання паркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин(списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.2.27. Інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

3.3. Центр може бути базою стажування лікарів-інтернів та клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

4. Правовий статус

4.1. Центр є юридичною особою публічного права.

4.2. Центр є неприбутковою установою.

4.3. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на правах  оперативного управління.

4.4. Центр здійснює господарську діяльність.

4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр  залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

4.8. Центр має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних і третейських судах.

5. Права та обов’язки

5.1. Центр  має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

5.1.2. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Центр:

5.2.1. Здійснює діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.

5.2.2. Отримує матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також від фізичних осіб.

5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та безпеки дорожнього руху, соціального страхування.

5.2.4. Здійснює через бухгалтерію бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

5.2.5. Здійснює обробку та захист персональних даних, які містяться в базах персональних даних: «Працівники», «Контрагенти», «Пацієнти» згідно з чинним законодавством України.

6. Управління Центру

6.1. Управління Центру здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Центру здійснює головний лікар, який призначається на посаду на умовах контракту та звільняється Чернівецьким міським головою за поданням управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Головний лікар Центру:

6.3.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр  завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.3.2. Здійснює загальне керівництво Центром.

6.3.3. Спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції Центру.

6.3.4. Призначає своїх заступників та керівників структурних підрозділів Центру.

6.3.5. Здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у Центрі за погодженням з керівниками структурних підрозділів.

6.3.6. Затверджує плани роботи Центру та його структурних підрозділів.

6.3.7. Затверджує режим роботи Центру та його структурних підрозділів за поданням їх керівників.

6.3.8. Організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів Центру.

6.3.9. Видає накази по Центру.

6.3.10. Затверджує посадові інструкції працівників Центру.

6.3.11. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у Центрі.

6.3.12. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у Центрі.

6.3.13. Заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку.

6.3.14. Укладає договори від імені Центру.

6.3.15. Представляє інтереси Центру в органах судової влади.

6.3.16. Від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом Центру органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом Центру.

7. Структура Центру

7.1. Структурними підрозділам Центру є:

7.1.1. Адміністративна частина.

7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії) .

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником Центру.

7.3. Штати Центру встановлюються у визначеному порядку.

 8. Майно та фінансування

8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи (основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності) вартість яких, відображається у самостійному балансі Центру.

8.2. Майно Центру є комунальною власністю територіальної громади      м. Чернівців, закріплюється за ним на праві оперативного управління.

8.3. Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

8.4. Джерелами формування майна Центру є:

8.4.1. Кошти місцевого бюджету, в том числі власні надходженн Центру:

а) від господарської та/або виробничої діяльності;

б) благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровольчої та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

в) надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

г) платні послуги та інші джерела, не заборонені законодавством;

д) інші надходження Центру.

8.4.2.Кошти державного бюджету.

8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються начальником управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

8.6. Фінансування Центру:

 • Здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
 • Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.

8.7. Центр через бухгалтерію здійснює оперативний бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

 • Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.
 • Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.4. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.7. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.9. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету.

 • Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
 • Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
 • Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря

Центру визначаються контрактом, укладеним із  Чернівецьким міським головою.

9.13. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.14. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11. Внесення змін та доповнення до Статуту

11.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться при змінах чинного законодавства рішенням засновника.

11.2. Зміни до Статуту підлягають перереєстрації в порядку, встановленому для його реєстрації.

11.3. Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з чинним законодавством.